กิจกรรมบำบัดคืออะไร?


การบำบัดรักษาด้วยวิธีทางกิจกรรมบำบัด เพื่อฟื้นฟูความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ส่งเสริมพัฒนาการ และการทำงานของแต่ละบุคคล โดยใช้กิจกรรมต่างๆที่ผ่านการคิดวิเคราะห์แล้วมาเป็นสื่อในการบำบัดรักษา เพื่อให้เด็กหรือผู้ที่มารับการบำบัดสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ดำเนินชีวิตได้เต็มศักยภาพ

ใครสามารถมารับบริการและฝึกกิจกรรมบำบัดได้บ้าง?
 • เด็กที่มีความต้องการการบำบัดรักษา
 • เด็กออทิสติก
 • เด็กสมาธิสั้น
 • เด็กบกพร่องทางการเรียนมีปัญหาการอ่านเขียน บกพร่องสติปัญญา
 • เด็กทั่วไปที่ต้องการส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการ

นักกิจกรรมบำบัดคือใคร?
นักกิจกรรมบำบัด คือ บุคคลากรทางการแพทย์ที่นำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม มาใช้ในการบำบัดบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม การเรียนรู้และพัฒนาการ โดยผ่านกระบวนการตรวจประเมิน ส่งเสริม บำบัดและฟื้นฟู เพื่อให้มีความสามารถในการทำกิจกรรมและการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ

นักกิจกรรมบำบัดทำงานร่วมกับใครบ้าง?
สหวิชาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ นักจิตวิทยา นักแก้ไขการพูด และทำงานร่วมกับครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ เพื่อให้สามารถส่งเสริม ช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสม

นักกิจกรรมบำบัดอะไรกับเด็กบ้าง?
 • ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนวัยรุ่น
 • ฝึกกระตุ้นระบบประสาทรับความรู้สึก (Sensory Integration : SI)
 • ฝึกเด็กทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง
 • ฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • ฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านภาษาในการสื่อสารและด้านสังคมให้สมวัย
 • ฝึกการเขียนหนังสือ การจับดินสอ เขียนกลับด้าน เขียนขนาดไม่สม่ำเสมอ เว้นบรรทัดไม่เหมาะสม
 • ฝึกทักษะทางสังคม การเล่นกับคนอื่นให้เข้าหาเพื่อนให้เล่นตามวัย

***โดยเป้าหมายของเด็กแต่ละคนขึ้นอยู่กับนักกิจกรรมบำบัดและผู้ปกครองวางแผนร่วมกันและฝึกไปในทิศทางเดียวกัน

ระยะเวลาเท่าไรในการฝึก?
ระยะเวลาในการฝึก 1-2ชม. ต่อครั้ง และต้องมีการฝึกอย่างสม่ำเสมอโดยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ควบคู่กับ home program ความถี่ในการฝึกขึ้นกับพัฒนาการและอาการของเด็กแต่ละคน

ราคาในการให้บริการ
 • กิจกรรมบำบัด Occupational Therapy ราคา 1,500 บาทต่อชั่วโมง รวมค่าบริการแล้ว (แบ่งเป็นการฝึกกิจกรรมบำบัด1200 และค่าบริการ300)
 • ราคาคอร์ส ซื้อ9ครั้งแถม1ครั้ง ราคา 13,500 บาท ไม่ต้องชำระค่าบริการอีกในครั้งถัดไปจนกว่าจะครบจำนวนครั้งที่ซื้อไว้ คอร์สสามารถใช้ได้ในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับจากวันที่มาใช้บริการครั้งแรก**Credit :

ปรึกษาแนวทางการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายแพทย์

ช่องทางการติดต่อ · โทรศัพท์: 090-959-9304 · LINE: @JOYOFMINDS