การให้คำปรึกษาและทำจิตบำบัดเยียวยาปัญหาจิตใจได้อย่างไร


สำหรับผู้มีปัญหาด้านจิตใจ มีความไม่สบายใจ หรือผู้ที่ต้องการเยียวยาทางจิตใจ นอกจากการทานยาแล้ว อีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ร่วมในการรักษาที่จะช่วยให้การรักษาเห็นผลมากขึ้นควบคู่ไปกับการทานยาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต หรือกำลังมีภาวะความเครียด ก็คือ การให้คำปรึกษาด้านจิตใจหรือการทำจิตบำบัดนั่นเอง ซึ่งการทำจิตบำบัดดังกล่าวนั้นเป็นการที่ผู้ที่มีปัญหาสามารถพูดคุยหรือปรึกษาเรื่องต่างๆที่ตนเองกำลังเผชิญปัญหาอยู่และไม่สามารถจัดการได้กับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา ซึ่งปัญหาเหล่านั้นส่งผลกระทบต่ออารมณ์ ความคิด คุณภาพชีวิต หรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้น การทำจิตบำบัดแต่ละครั้งจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาจะใช้เวลาร่วมกับผู้มารับบริการ ในการทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดจากอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด หรือพฤติกรรมนั้นๆ เพื่อช่วยให้บุคคลที่กำลังเผชิญปัญหาทางด้านจิตใจ ตระหนักรู้ปัญหาของตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ตลอดจนมีวิธีตอบสนอง และรับมือในสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม และกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ อาจใช้ในการบำบัดรักษาผู้ที่ได้รับบาดแผลทางจิตใจ มีปัญหาในการจัดการอารมณ์ รู้สึกโกรธรุนแรง ซึมเศร้า หรือเครียดจากการทำงานหรือการเรียน รู้สึกไร้ที่พึ่งพา ปัญหาในการปรับตัวร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น

โดยทั่วไปการพูดคุยแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 45-60นาที ซึ่งจำนวนครั้งในการนัดพบขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของปัญหาของผู้มารับบริการ การทำจิตบำบัดมีทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม ซึ่งมีด้วยกันหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น

  • จิตบำบัดแบบประคับประคอง (Supportive Psychotherapy)
  • จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Psychotherapy)
  • การบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy)
  • การบำบัดแบบเน้นเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม(Rational Emotive Behavior Therapy)
  • การบำบัดเพื่อภาวะผ่อนคลาย (Relaxation Therapy)
  • การบำบัดด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy)
  • การบำบัดด้วยการปรับพฤติกรรม (Behavioral Therapy)

นอกจากนี้การให้คำปรึกษายังครอบคลุมไปถึงการฝึกทักษะในด้านต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มารับบริการเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในด้านนั้นๆเพิ่มขึ้น และสามารถแสดงออกอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การฝึกทักษะทางสังคม (Social skill training) ทักษะการสื่อสาร (Communication skill training) เป็นต้น

คนเรามีความสามารถในการจัดการหรือรับมือกับปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ไม่เท่ากัน หากวันนี้รู้สึกทุกข์ใจ หรือกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต การเข้ารับคำปรึกษาหรือทำจิตบำบัดจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของตนเอง เช่นเดียวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤต เข้าใจตนเอง และมีแนวทางในการรับมือกับปัญหาหรือใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นCredit :

ปรึกษาแนวทางการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายแพทย์

ช่องทางการติดต่อ · โทรศัพท์: 090-959-9304 · LINE: @JOYOFMINDS