น.ส. วรรณนิสา สุขทอง


· ประวัติการศึกษา

2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2565 กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

· ประวัติการทำงาน

ปี 2560 - ปัจจุบัน นักจิตวิทยาคลินิก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ความสนใจเฉพาะ

- การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
- การให้คำปรึกษา/บำบัดเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม เช่น ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล ปัญหาการจัดการอารมณ์ และปัญหาทักษะทางสังคม
- การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น