นางสาวมุทิตา เขียวหวาน


· ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2557 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกจิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง)
พ.ศ. 2562 - The University of Edinburgh The Degree of Master of Science in the College of Arts, Humanities and Social Sciences in Children and Young People’s Mental Health and Psychological Practice (with Merit)

· ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2557 - ฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกระดับปริญญาตรีที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ (การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกทั้งแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพสำหรับผู้เข้ารับบริการที่เป็นเด็กและวัยรุ่น)
พ.ศ. 2557 - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 6/2557 (การทำกลุ่มแบบประคับประคอง (Supportive group), การให้สุขภาพจิตศึกษา (Psychoeducation), การบำบัดเดี่ยว (Individual therapy) รวมถึงการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกทั้งแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพสำหรับผู้เข้ารับบริการที่เป็นผู้ใหญ่ เด็กและวัยรุ่น)
พ.ศ. 2558 - ได้รับวุฒิบัตรสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 6/2557
พ.ศ. 2558 - ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก (จ.ค.596)
พ.ศ. 2558 - ผู้ช่วยวิจัยโครงการ “ระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชในวัยรุ่น”, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2559 - 2560 - นักจิตวิทยาคลินิก ที่โรงพยาบาลมนารมย์ (การทำกลุ่มทักษะทางสังคม (Social skills training group) และแบบเดี่ยว, การบำบัดเดี่ยว (Individual therapy), รวมถึงการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกทั้งแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพสำหรับผู้เข้ารับบริการที่เป็นเด็ก, เยาวชน และผู้ใหญ่)
พ.ศ. 2563 - 2565 - นักจิตวิทยา ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (การบำบัดเดี่ยว (Individual therapy) และกลุ่ม (Group therapy), การฝึกทักษะทางสังคมแบบเดี่ยว (Social skills training), รวมถึงการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกได้แก่ แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา สำหรับผู้เข้ารับบริการที่เป็นเด็ก, เยาวชน และผู้ใหญ่)

คุณสมบัติและบุคลิกภาพ

- สามารถทำการให้คำปรึกษาและการบำบัดแบบกลุ่มและรายบุคคลได้
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
- ได้เข้ารับการฝึกการให้การอบรมการเลี้ยงดูบุตรหลานแก่ผู้ปกครองที่มีชื่อว่า Mellow Bumps and Dads to be จาก Mellow Parenting programme ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกการเลี้ยงดูบุตรหลานจากสหราชอาณาจักร
- ได้เข้ารับการฝึกอบรม CBT for Student Mental Health
- ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับ พ.ศ. 2563”