นางสาวธนพร ไทรชมภู

( เก่ง )


· ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท MSc in Children and Young People’s Mental Health and Psychological Practice, The University of Edinburgh, UK

· ประวัติการทำงาน

- Learning Support Assistant ใน Shrewsbury International School ดูแลเด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

ความสนใจเฉพาะ

- ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา, จิตบำบัด และการปรับพฤติกรรมในเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น (focus on CBT approach and mindfulness)
- ปัญหาการจัดการอารมณ์และพฤติกรรม
- ปัญหาทักษะสังคม
- ปัญหาทักษะการสื่อสารและแก้ไขปัญหา
- ให้คำปรึกษาและฝึกทักษะการเลี้ยงลูกให้กับพ่อแม่ (Parenting skills)
- ให้คำปรึกษาปัญหาด้านความสัมพันธ์