นางสาวจิราพัชร นิลแย้ม


· ประวัติการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญการเรียนดีเด่น (ทุนภูมิพล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความสนใจเฉพาะ

- การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
- ให้คำปรึกษาและฝึกทักษะการเป็นพ่อแม่ในการเลี้ยงดูบุตร
- ให้คำปรึกษาและจิตบำบัดในเด็กและวัยรุ่น
- ปัญหาทักษะทางสังคม
- ปัญหาทักษะการสือสารและแก้ปัญหา
- ปัญหาพฤติกรรมและการจัดการอารมณ์